תקנון דיוור "Egon Trainers"

Egon Trainers (״Egon Trainers״) מברכים את החלטתכם להשאיר פרטים ולהסכים לתנאים לקבלת שירותי דיוור, פרסומים ופרסומת מ- Egon Trainers, שותפיו העסקיים וצדדים שלישיים (״השארת פרטים״). Egon Trainers מספקים חווית קניה של מוצרי כושר מתקדמים לאימון אפקטיבי ומידע אודות המוצרים הייחודיים אותם הם מציעים.

 1. כללי:
  • השארת פרטים כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה (״התקנון הדיוור״). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן השארת פרטים מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון דיוור זה. כמו כן, Egon Trainers שומרים את זכותם לשנות את תנאי תקנון הדיוור, מעת לעת, על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו.
  • האמור בתקנון הדיוור מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  • תנאים אלו חלים על השארת פרטים באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השארת פרטים, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
  • השארת פרטים מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד. השארת פרטים של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.
  • במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון דיוור זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות תקנון הדיוור.
 2. הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:
  • משאיר פרטים מצורף גם לרשימת הדיוור של Egon Trainers, שותפיהם העסקיים וצדדים שלישיים, ותוחלנה לגביו הוראות הדיוור המפורטות בתקנון דיוור זה.
  • קבלת תוכן שיווקי מחייב השארת פרטים.
  • אין להשאיר פרטים של אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון הדיוור.
  • בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים, תאריך לידה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתם הבלעדי של Egon Trainers). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות לקבל שירות ולסכל יצירת קשר. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם בפניה ל- Egon Trainers.
  • השארת פרטים והסכמה לקבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס לשירותי Egon Trainers, פרסומים, פרסומות, הצעות, הודעות ועדכונים (״הדיוור״) מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק התקשורת").
  • יודגש כי דיוור ישלח אליך רק במידה ונתת הסכמתך לכך בכפוף לתנאי תקנון הדיוור בעת השארת פרטים, בהודעה, בטלפון, בפרסום או בכל אמצעי אחר.
  • מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה לקבל שירות ודיוור מ- Egon Trainers שותפיהם העסקיים וצדדים שלישיים.
  • מובהר כי באפשרותך להסיר עצמך בכל עת מרשימת הדיוור באמצעות משלוח הודעה ל- Egon Trainers המציינת "הסרה מרשימת הדיוור" או כל נוסח אחר המבהיר את רצונך שלא לקבל מ- Egon Trainers דיוור נוסף (״הודעת ההסרה״). הודעת ההסרה תשלח ל- Egon Trainers במסרון, דוא״ל, פקס, דואר או בבקשה טלפונית (בציון שם מלא). פרטי ההתקשרות המלאים עם Egon Trainers מופיעים בסעיף ״צרו קשר״ בתחתית תקנון דיוור זה.
  • כל עוד לא הסיר עצמו משאיר פרטים מרשימת הדיוור, Egon Trainers רשאים, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור.
  • Egon Trainers רשאים, למנוע מכל משאיר פרטים קבלת דיוור לפי שיקול דעתם המוחלט.
 3. אחריות Egon Trainers:
  • אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לשירות המוצא בו. Egon Trainers לא יהיו אחראים לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למקבל הדיוור כתוצאה מהסתמכות על מידע בדיוור ו/או בקישורים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר.
  • Egon Trainers לא יהיו אחראים לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשאיר פרטים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של משאיר הפרטים.
  • הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
 4. סמכות שיפוט:
  • על תקנון דיוור זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
  • לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון דיוור זה.
 5. מדיניות פרטיות:
  • Egon Trainers מכבדים את פרטיות הלקוחות.
  • המידע הנאסף מהשירותים בהם אתה מתעניין עשוי לשמש את Egon Trainersאו מי מטעמם, בין היתר, לצורך התאמת השירותים המוצעים לך בצורה המיטבית, שמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית.
  • Egon Trainers או מי מטעמם רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף עליך, בין היתר, למטרות הבאות:
 • בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר ב- Egon Trainers מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;
 • בכדי להתאים דיוור – פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;
 • במידה והשארת פרטים, בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי Egon Trainers, שותפיהם העסקיים וצדדים שלישיים בנוגע לשירותים אותם הם מספקים;
 • ניתוח סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים;
 • תפעולו של אתר Egon Trainers ופיתוח אתרים שיוקמו בעתיד על ידי Egon Trainers;
 • ניהול מכירות, שיווק, גיוס לקוחות והצעת שירותים חדשים;
 • בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר Egon Trainers עורכים מעת לעת.
  • Egon Trainers יהיו רשאים להעביר מידע אישי ולהעביר מידע לצדדים שלישיים כגון חברות מסחריות, עסקים ועוד בהתאם להוראות החוק לרבות, במקרים הבאים:
 • נתת לכך הסכמתך. לעניין זה ״הסכמה״ – הסכמה מדעת, במפורש או מכללא;
 • Egon Trainers ו/או מי מטעמה נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;
 • אם הדבר יידרש, לדעת Egon Trainers, במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה או דרישה בהליך משפטי אם יהיו בינך ובין Egon Trainers או בין צד שלישי לבין Egon Trainers;
 • על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של Egon Trainers ו/או מי מטעמם;
 • לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות Egon Trainers ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון דיוור זה ומדיניות Egon Trainers. כלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים;
 • אם תפר את תקנון דיוור זה, אם תבצע פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • בכל מקרה בו Egon Trainers יסברו, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • אם Egon Trainers תמוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם Egon Trainers יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על תנאי תקנון דיוור זה.
  • חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט ו- Egon Trainers לא מתחייבים שהמידע יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.
 1. צרו קשר:
  • Egon Trainers מקפידים על קיום הוראות החוק ומכבדים את זכותכם ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם בדיוור תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו בהתאם לפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:

כתובת: העצמה 3, כפר יונה

טלפון: 053-720-0777 או דוא"ל שכתובתו: Egon.trainers@gmail.com

כל הזכויות בתקנון זה שמורות ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.

עדכון אחרון: מאי 2020