חוזה התקשרות

1. הערות כלליות להזמנה

1.1. הח"מ, [שם המאמן] (להלן: "המזמין" ו/או "המאמן") מזמין בזה את שירותיו של Egon (להלן: "נותן השירותים") על פי תנאי חוזה התקשרות זה ובכפוף ל"תנאים הכללים", החלים על כלל ההתקשרות בין הצדדים והמצורפים כחלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "החוזה").
1.2. החוזה מגבש וממצה את כל ההבנות, ההסכמות וההבטחות אשר נעשו בין הצדדים והצדדים מתחייבים לפעול כמיטב יכולתם על מנת לקיים את החוזה.
1.3. לא יהיה תוקף לכל הבנה, הסכמה או הבטחה, אלא אם נכללה בחוזה.

2. תיאור השירותים

2.1. המאמן יוכל להירשם למועדון ההטבות באמצעות האתר: www.egon-israel.co.il ("מועדון ההטבות").
2.2. מועדון ההטבות יכלול מגוון הטבות, כגון שירותים עסקיים לניהול שוטף של העסק, קורסים מקצועיים ממוסדות הכשרה מובילים, הטבות לרכישת ציוד, ביגוד, תוספי מזון, מגוון הטבות בתחומי הבריאות והספורט ועוד.
2.3. בעת ההרשמה והתשלום יקבל המאמן הודעת דוא"ל עם קישור לרכישת שירותים ומוצרים בהטבה והנחה. המאמן רשאי לשתף את הקישור שהועבר אליו עם מתאמנים ולקוחותיו.
2.4. על כל רכישה שתבוצע באתר יקבל המאמן נקודות הניתנות לצבירה. המאמן יוכל למשוך נקודות אלו שנצברו בחשבונו ככסף.
2.5. מאמן שנרשם למועדון ההטבות יהיה זכאי לשתי הטבות באופן אוטומטי: (1) דלקן של סונול; (2) חבילת צילום בסטודיו מקצועי ללא עלות. ככל והמאמן ישתמש באחת מהטבות המועדון, יהיה מחויב לחברות של 12 חודשים במועדון. כלל וישתמש המאמן בהטבת חבילת הצילום יהיה מחויב לחברות של 24 חודשים במועדון ("תקופת ההתחייבות").
("השירותים")

3. עלות השירותים ותנאי תשלום (״התמורה״)

3.1. בתמורה למתן השירותים המזמין ישלם לנותן השירותים תשלום חודשי שישולם באמצעות הוראת קבע.
3.2. ככל והמאמן יהיה מחויב לחברות של 12 חודשים או 24 חודשים, החברות במועדון תתחדש באופן אוטומטי לאחר סיום תקופת החברות.
3.3. התמורה הינה בגין השירותים כפי שתוארו לעיל. שירותים נוספים שיתווספו בהמשך (אם וככל שידרשו) יחויבו על פי חוזה התקשרות נוסף שיעשה בין הצדדים מבעוד מועד.
3.4. לסכומים האמורים יתווסף מע"מ כדין, אשר כנגד תשלומו תומצא למזמין חשבונית מס כדין.

4. תנאי שימוש

4.1. ההטבות, העמלות ומחיר השירותים המוצגים באתר עשויים להשתנות בכל עת בהתאם לשיקול דעתו של נותן השירותים.
4.2. בעת משיכה של כסף מהחשבון תיגבה מהמאמן עמלת משיכה בסך השווה ל- 4% מהסכום אותו מושך המאמן מהחשבון.
4.3. המאמן מחויב בהנפקת קבלה והמצאתה לנותן השירותים בעבור משיכת הכסף. במקרה שלא יספק המאמן קבלה לנותן השירותים, נותן השירותים יהיה רשאי לחייב את המאמן בקנס של 17% מסך התשלום שהועבר למאמן בגין משיכת הכסף.
4.4. משיכת הכספים מהחשבון תתבצע באמצעות העברה בנקאית בלבד לחשבון הבנק של המאמן, בכפוף להזדהות מראש, בשיחה טלפונית עם נותן השירותים ו/או נציג מטעמו, בהצגת תעודת זהות.
4.5. כמו כן, המאמן יהיה רשאי להשתמש בנקודות אשר נצברו בחשבונו עבור רכישת הטבות באתר.
4.6. נותן השירותים רשאי לקיים פעילות של מתן כסף ונקודות במתנה לחברים במועדון ההטבות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
4.7. במקרה של זכייה בפעילות כאמור לעיל וקבלת נקודות, משיכת הכסף תהיה בהתאם לתנאי הפעילות בלבד.

תנאים כללים

1. הגדרות. יום עסקים – פירושו יום שבו הבנקים פתוחים בישראל. החוזה – כל חוזה התקשרות עליו חתמו הצדדים לרבות הוראות תנאים כללים אלו. השירותים – כל עבודה שנותן השירותים יעניק למזמין במסגרת כל חוזה או הסכמה.
2. הצהרות והתחייבויות. הצדדים מצהירים ומתחייבים כדלקמן: (א) כי אין כל מניעה משפטית, חוזית, חוקית או אחרת המונעת מהם מלהתקשר בחוזה זה ולמלא את כל התחייבויותיהם כלפי הצד השני; (ב) כי נותן השירותים יעניק שירותים אך ורק על פי ובהתאם להוראות החוזה וללא חריגה ממנו; (ג) כי הם מתחייבים לעשות כל שביכולתם על מנת לקיים את החוזה.
3. סיכון, אחריות ושיפוי. המזמין ישפה את נותן השירותים בגין נזק ו/או הפסד כאמור שייגרמו לנותן השירותים כתוצאה ממתן השירותים, ובלבד שנותן השירותים ו/או צד שלישי מטעמו לא חרגו ולא גרמו לחריגה על פי החוזה. מובהר כי נותן השירותים לא יישא באחריות בגין נזק ו/או הוצאה כספית ו/או הפסד אשר יגרם כתוצאה ממעשה או מחדל אשר בוצע על ידי המזמין ו/או מי מטעמו. השירותים הניתנים על ידי נותן השירותים עשויים להיות מבוססים על שירותים של צדדים שלישיים ו/או מוצרים המסופקים בין היתר ע"י צדדים שלישיים שונים, ובשל כך מוסכם כי נותן השירותים ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות ו/או נזק כלשהו, לרבות בשל אבדן הכנסות ו/או פגיעה במוניטין, שייגרם למזמין בגין תפקוד ו/או תקלות ו/או עיכובים ו/או טיב המוצר ו/או טיב השירות שמקורם בשירותי צדדים שלישיים כאמור. יובהר, כי הדבר עלול להביא לעיכובים ואף להפסקת אספקת השירות בכלל ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד נותן השירותים בגין כך. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, נותן השירותים ו/או מי מטעמו, לא יהיו אחראים לכל נזק הנובע מכוח עליון או נסיבות שאינן בשליטתו, ובכלל זה, מלחמה, שביתה או השבתה, פעולות חבלה, הפרעות לסדר הציבורי, מעשה או מחדל של צד שלישי או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות, צווים או הוראות ממשלתיות אחרות, מגבלות ביטחוניות, מגיפה, או נסיבות אחרות שאינן בשליטתו ואשר בשלן אין באפשרותו לעמוד בהתחייבויותיו. נותן השירותים יעדכן את המזמין על נסיבות של כוח עליון כאמור ויעשה כמיטב יכולתו לצמצם את הנזק שייגרם. יובהר כי נותן השירותים אינו צד לכל התקשרות בין מאמן לבית עסק אשר מספק שירותים ו/או מוצרים והוא פועל אך ורק על מנת לקשר בין המאמנים ובתי העסק, וכי נותן השירותים אינו מספק את השירותים ו/או המוצרים המוצעים לרכישה על ידי בתי העסק. נותן השירותים משמש כפלטפורמה המתווכת בין מאמנים לבתי העסק, וכמועדון הטבות למאמנים. לפיכך, כל האחריות לשירותים ו/או למוצרים המוצעים לרכישה על ידי בתי העסק, לרבות איכות וטיב השירותים ו/או המוצרים, תכונותיהם, אופן אספקתם והתשלום בגינם חלה על בתי העסק ועליהם בלבד, ולכל טענה ו/או דרישה ו/או בקשה יש לפנות אך ורק לבתי העסק.
4. סמכות שיפוט. הצדדים יעשו את מירב המאמצים כי כל חילוקי הדעות ביניהם, ככל שיתגלעו, ייושבו ביניהם. על החוזה וכל הנובע ממנו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בקשר לחוזה וכל הנובע ממנו, ולא לכל בית משפט אחר זולתם.
5. תשלומים, מס ערך מוסף ומיסים אחרים. כל הסכומים המוצגים בחוזה אינם כוללים מע"מ. ככל שעל פי דין יש לשלם ו/או להוסיף מע"מ או מס אחר על סכומים אלו הוא ישולם על ידי המזמין. כל סכום שלא ישולם לנותן השירותים במועדו, יישא ריבית פיגורים והוצאות גביה בשיעור המרבי המותר על פי דין לאחר היום ה- 5 שהיה מיועד לפירעון ועד ליום תשלומו בפועל. יובהר כי במקרה שתשלום לא שולם לנותן השירותים במועדו נותן השירותים יהיה רשאי לדחות את לוח הזמנים שהוסכם עם המזמין עבור מתן השירותים.
6. שירותי צדדים שלישיים. נותן השירותים שומר לעצמו את הזכות להיעזר בשירותיו של צד שלישי לביצוע העבודה במסגרת החוזה (outsourcing) ולמזמין לא תהיה כל טענה בעניין זה. המזמין לא יהיה רשאי להעסיק ו/או ליצור כל קשר עם מי מעובדי נותן השירותים, לרבות צד שלישי כלשהו, שלא כחלק מאספקת השירותים, במשך 12 חודשים ממועד סיום ההתקשרות אלא באישור נותן השירותים מראש ובכתב.
7. דרכי התקשרות. כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הם כמצוין לעיל. יראו בהודעה כתקפה אם: (א) נשלחה במסירה אישית לכתובת הצד השני, תהיה תקפה ביום העסקים שלמחרת. (ב) נשלחה בדואר רשום לכתובת הצד השני, תהיה תקפה 5 ימי עסקים לאחר שנמסרה. (ג) נשלחה לדואר האלקטרוני ו/או לפקס הצד השני, תהיה תקפה ביום העסקים שלמחרת אישור דבר קבלת הדוא"ל ו/או הפקס.
8. מעמד הצדדים. מוסכם בזה כי היחסים שבין נותן השירותים למזמין יהיו יחסי מזמין-קבלן עצמאי, כי מעמדו של נותן השירותים לכל צורך ועניין הוא מעמד של קבלן עצמאי במובן חוק חוזה קבלנות, תשל"ד-1974. וכי אין ולא יתקיימו בין המזמין לנותן השירותים ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל אדם מטעמו, יחסי עובד מעסיק ו/או יחסי שולח-שלוח ו/או יחסי שותפות.
9. ביטול השירותים וסיום התקשרות. למאמן תהיה הזכות לבטל את השירותים ולסיים את ההתקשרות בחוזה, על ידי מתן הודעה בכתב לנותן השירותים באמצעות דוא"ל. במקרה של בקשה לביטול החברות במועדון ההטבות, הביטול יכנס לתוקף בחודש החברות הבא. לא ניתן לבטל את החברות במועדון ההטבות בזמן תקופת ההתחייבות (12 חודשים או 24 חודשים). במקרה של בקשה לביטול החברות תסתיים לאחר תום תקופת ההתחייבות. מבלי לגרוע מהאמור, לנותן השירותים תעמוד הזכות לסיים את החוזה בהודעה בכתב ובאופן מידי בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) הצד השני מבצע הפרה של התחייבויותיו על פי החוזה ואינו מצליח לתקן את ההפרה כאמור תוך 10 ימי עסקים; (ב) אי תשלום ו/או עיכוב בתשלום המזמין לנותן השירותים את הסכומים האמורים בחוזה בתקופה העולה על 7 ימי עסקים.
10. שונות. (א) חוזה זה מגבש וממצה את כל ההסכמות, המצגים וההבטחות אשר נעשו בין הצדדים עובר לחתימתו ולא יהיה תוקף לכל חוזה, מצג או הבטחה אלא אם נכללו בחוזה זה גופו. (ב) ככל ולא צוין אחרת, התנאים הכללים המפורטים בחוזה זה, בשינויים המתאימים, יחולו על כל חוזה ו/או כל התקשרות עתידית ככל שתעשה בין הצדדים, ללא יוצא מן הכלל, בין אם צורפו לאותו חוזה ו/או התקשרות כאמור ובין אם לאו ולצדדים לא תהא כל טענה ו/או תביעה בשל כך והם מתחייבים לפעול לפי תנאים אלו. (ג) כל שינוי בחוזה זה יהיה בכתב ובהסכמת הצדדים. (ד) במידה ותנאי בחוזה ו/או בתנאים הכללים אינו ישים ו/או נוגד את הדין ו/או פג תוקפו ו/או בלתי ניתן לאכיפה, החוזה והתנאים הכללים ימשיכו להיות מבוצעים ויראו בתנאי שאינו ישים ו/או נוגד את הדין ו/או פג תוקפו ו/או בלתי ניתן לאכיפה כמבוטל.